Xem thêm: Cài đặt Apache trên CentOS/Redhat/Fedora Để tạo VirtualHost trên Apache, ta chỉ cần thêm một thư mục chứa web và gán nó cho Apache, cuối cùng là thêm vài dòng vào file cấu...
Đang tải

FTPS là gì ?   FTPS là một giao thức để chuyển các tập tin bằng cách sử dụng SSL để bảo đảm cho lệnh và dữ liệu đang được chuyển giao giữa các client và...

Giới thiệu sơ lượt về Parrot Parrot OS được phát hành lần đầu vào năm 2013. Nó đã phát triển liên tục và nhanh chóng. Parrot OS hiện cung...