Trong bài viết này, chúng ta sẽ xây dựng lưu trữ đám mây bằng cách sử dụng ứng dụng ownCloud. ownCloud là mã nguồn mở, miễn phí, ứng dụng web mạnh mẽ cho các dữ liệu đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ thông tin, lưu trữ các tập tin từ xa.

  1. Vô hiệu hóa SELINUX
# vi /etc/selinux/config
 SELINUX = disabled

2. Tải các gói dịch vụ cần thiết

# yum install httpd php php-mysql mysql-server mysql sqlite php-dom php-mbstring php-gd php-pdo
# wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/CentOS_CentOS-6/isv:ownCloud:community.repo -P /etc/yum.repos.d
# yum --enablerepo=remi -y install owncloud
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database owncloud;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

 

mysql> grant all privileges on owncloud.* to owncloud@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye

Truy cập vào các URL “http://( tên máy hoặc địa chỉ IP của bạn)/owncloud/”. Sau đó màn hình sau đây được hiển thị.

1

22

Chia sẻ