Xem thêm: Cài đặt Apache trên CentOS/Redhat/Fedora

Để tạo VirtualHost trên Apache, ta chỉ cần thêm một thư mục chứa web và gán nó cho Apache, cuối cùng là thêm vài dòng vào file cấu hình httpd.conf.

Tạo thư mục chứa web:

[root@Server ~]# mkdir -p /webdata/{adminvietnam.org,demo.org}
[root@Server ~]# echo "adminvietnam" > /webdata/adminvietnam.org/index.html
[root@Server ~]# echo "demo" > /webdata/demo.org/index.html
[root@Server ~]# chown -R apache:apache /webdata   // gán nó cho Apache
[root@Server ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Ở cuối file này có sẵn một ví dụ của VirtualHost, bạn chỉ cần uncomment và sửa lại cho phù hợp

CaptureHoặc thêm vào các dòng sau:

<VirtualHost *:80>
   DocumentRoot /webdata/adminvietnam.org
   ServerName adminvietnam.org
   ServerAlias www.adminvietnam.org
   ServerAdmin [email protected]
   ErrorLog logs/adminvietnam.error.log
   CustomLog logs/adminvietnam.access.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   DocumentRoot /webdata/demo.org
   ServerName demo.org
   ServerAlias www.demo.org
   ServerAdmin [email protected]
   ErrorLog logs/adminvietnam.error.log
   CustomLog logs/adminvietnam.access.log combined
</VirtualHost>

Và bỏ comment ở khoảng dòng thứ 1000

NameVirtualHost *:80

Khởi động lại Apache

[root@Server ~]# service apache2 restart

Kiểm tra:

Kết quả sau khi cấu hình Apache
Kết quả sau khi cấu hình Apache

Đào Xuân Hưng – AdminVietnam.org

Xem thêm:
Tạo Virtual Host trên Shared Ubuntu Hosting
Cấu hình HTTPS trên CentOS với Apache

Chia sẻ