Khi clone các máy ảo họ CentOS/Redhat/Fedora trong các phần mềm ảo hóa, ta thường hay gặp vấn đề về đặt địa chỉ IP tĩnh.

Trong vmWare, VirtualBox và một số phần mềm ảo hóa khác, khi chúng ta clone các mảy ảo, các phần mềm này sẽ gán cho card mạng của máy clone một địa chỉ MAC khác với máy gốc. CentOS sẽ tự động thêm vào danh sách device card mạng eth1. Thực ra việc này không phải vấn đề gì quá to tát, bạn chỉ cần biết địa chỉ MAC của card này và thêm file ifcfg-eth1 vào thư mục /etc/sysconfig/network-scripts là có thể cấu hình bình thường. Tuy nhiên đôi lúc ta sẽ muốn đổi tên thiết bị thành eth0. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ cấu hình card mạng cũ và đổi tên thiết bị mới về eth0.

Đầu tiên, ta sửa file /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules để chỉnh eth1 về eth0

[root@localhost ~]# vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Cấu hình card mạng CentOS
Cấu hình card mạng CentOS
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS="?*", ATTR{address}=="11:22:33:44:55:66", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"   // xóa dòng này đi
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS="?*", ATTR{address}=="AA:BB:CC:DD:EE:FF", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"    // giữ lại dòng này và thay "eth1" thành "eth0"

Bước 2, ta thay đổi địa chỉ MAC cũ trong file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 thành địa chỉ MAC của card mạng mới và xóa dòng UUID nếu có hoặc thay đổi thành UUID của card mới

CaptureCuối cùng, ta restart lại network

[root@localhost ~]# service network restart

Đào Xuân Hưng – AdminVietnam.org

Chia sẻ