Organizational Units là gì? Organizational Units hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống Active Directory nó được xem là một vật chứa các đối tượng (Object) được dùng để sắp xếp các đối...

Mail Server Là Gì ? Là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạng máy tính. Mail server: là máy chủ dùng để nhận và gửi mail, với các chức năng chính: - Quản lý...

FTP Là Gì? FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là "Giao thức truyền tập tin") Thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn...

IIS là gì?   IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền...

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu...

Domain Controller là gì ? Một trong những khái niệm quan trọng nhất của mạng Windows là domain (tức miền hay vùng). Một domain là tập hợp các tài khoản người dùng và tài khoản máy...

Windows Server 2012 (tên mã là Windows Server 8) là tên mã cho hệ điều hành dành cho máy chủ được phát triển bởi Microsoft. Nó là một phiên bản Windows 8 và nối tiếp...