Giới thiệu

IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản của Windows. IIS chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Window nhằm cung cấp và phân tán các thông tin lên mạng, nó bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau như Web Server, FTP Server…

I. Mục đích 

Giới thiệu cách cài đặt và cấu hình IIS 7.0 trên Windows Server 2008 , gồm các bước

 1. Cài ñặt Web Server (IIS) role
 2. Khảo sát Default Web Site
 3. Hosting Web Site trên IIS 7.0
 4. Cấu hình Virtual Directory
 5. Hosting nhiều Web Site trên 1 Web Server
 6. Cấu hình Secure Socket Layer (SSL) cho Web Site

II. Chuẩn bị

 • Một máy Windows Server 2008 ( trong bài bày sử dụng Virtual PC )
 • Cài đặt DNS Server role
 • Cấu hình DNS Server:
  Tạo Dynamic Forward Lookup Zone: adminvietnam.org
  Tạo Alias www.adminvietnam.org
 • Sử dụng lệnh nslookup, kiểm tra đã phân giải thành công www.adminvietnam.org

III. Thực hiện

 1. Cài đặt Web Server (IIS) role

 • Mở Server Manager từ Administrative tool
 • Trong cửa sổ Server Manager, Chuột phải Role, chọn Add  Roles
 • Cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn vào mục Web Server (IIS)

56

 • Cửa sổ Select Role Services chọn Next

57

 • Cửa sổ Confirm Installation Selections chọn Install

58

 • Quá trình cài đặt kết thúc , chọn Close59

2. Khảo sát Default Web Site

 • Mở Internet Information Services (IIS) Manager từ Administrative Tools
 • Cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager, bung Web Server, bung Site, Chuột phải Default Web Site, chọn Manage Web Site, chọn Advanced Setting…

60

 • Trong hộp thoại Advanced Settings, kiểm tra database của Default Web Site đang lưu trữ tại đường dẫn %SystemDriver%\Inetpub\wwwroot, chọn OK

61

 • Mở Windows Explorer, vào C:\Inetpub\wwwroot kiểm tra database của Default Web Site gồm có 2 file iisstart.htm và  welcome.png
 • Mở Internet Explorer, truy cập vào địa chỉ http://www.adminvietnam.org € Kiểm tra truy cập thành công trang web của Default Web Site

62

3. Hosting Web Site trên IIS 7.0

 • Tạo thư mục C:\WebSite Adminvietnam
 • Trong C:\WebSite Adminvietnam tạo file index.htm với nội dung bất kỳ

63

 • Mở Internet Information Service (IIS) Manager từ Administrative Tools
 • Bung Web server, chuột phải Site chọn Add Web Site
 • Trong hộp thoại Add Web Site nhập WebAdminvietnam vào ô Site name, trong ô Physical Path trỏ đường dẫn đến C:\Web Site Adminvietnam, trong ô Type chọn http, trong ô Host name nhập adminvietnam.org chọn OK

64

 • Cửa sổ Internet Information Service (IIS) Manager, chọn WebAdminvietnam, trong cửa sỗ giữa nhấp đôi chuột Default Document

66

 • Chọn file index.htm, chọn Move Up để đưa file index.htm lên đứng đầu danh sách

65

 • Chuột phải WebSiteAdminvietnam, vào Manage Web Site, chọn Restart

67

 • Mở Internet Exprorer, truy cập vào địa chỉ http://www.adminvietnam.org , kiểm tra truy cập thành công.

68

4. Cấu hình Virtual Directory

 • Vào C:\Web Site Adminvietnam tạo thư mục tên Admin
 • Vào thư mục Admin tạo file index.htm có nội dung tùy ý

69

 • Mở Internet Information Service (IIS) Manager từ Administrative Tools
 • Bung Web server, bung Site, Chuột phải WebSiteAdminvietnam chọn Add Virtual Directory…

70

 • Trong hộp thoại Add Virtual Directory, nhập admin vào ô Trong ô Physical path trỏ ñường dẫn đến C:\WebSite Adminvietnam\Admin, chọn OK

71

 • Kiểm tra trong WebSiteAdminvietnam đã có Virtual Directory tên admin

72

 • Mở Internet Explorer, truy cập vào địa chỉ http://www.adminvietnam.org/admin€ Kiểm tra truy cập thành công

73

5. Hosting nhiều Web Site trên 1 Web Server

 • Mở DNS Manager từ Administrative Tools
 • Tạo Forward Lookup Zones tên abc.com, trong zone abc.com tạo host record www.abc.com chỉ tới địa chỉ web server (192.168.5.254)

74

 • Tạo thư mục C:\Web Site ABC
 • Trong thư mục C:\Web Site ABC tạo file htm có nội dung bất kỳ

75

 • Mở Internet Information Services (IIS) Manager từ Administrative Tools
 • Bung Web server, chuột phải Site chọn Add Web Site
 • Trong hộp thoại Add Web Site nhập WebABC vào ô Site name. Trong ô Physical Path trỏ đường dẫn đến C:\WebSite ABC. Trong ô Type chọn http. Trong ô Host name nhập abc.com chọn OK

76

 • Chuột phải WebABC chọn Manage Web Site, chọn Restart
 • Mở Internet Explorer, truy cập địa chỉ http://www.abc.com € kiểm tra truy cập thành công

77

 • Mở Internet Explorer, truy cập địa chỉ http://www.adminvietnam.org€ kiểm tra truy cập thành công

78

6. Cấu hình Secure Socket Layer (SSL) cho Web Site

 • Cài Active Directory Certificate Services role
 • Mở Server Manager từ Administrative tools
 • Chuột phải Roles chọn Add Roles
 • Cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn Active Directory Certificate Service, chọn Next

79

 • Cửa sổ Seclect Role Services, đánh dấu chọn Certification Authority Web Enrollment & Online Responder

80

 • Cửa sổ Specify CA Type, chọn Root CA, chọn Next

81

 • Cửa sổ Set Up Private Key, chọn Create a new private key, chọn Next

82

 • Cửa sổ Configure Crytography for CA , giữ cấu hình mặc định , chọn Next

83

 • Cửa sổ Configure CA Name, nhập adminvietnamCA vào ô Common name for this CA, chọn Next

84

 • Cửa sổ Set Validity Period, giữ cấu hình mặc định, chọn Next

85

 • Cửa sổ Configure Certificate Database, giữ cấu hình mặc định, chọn Next

86

 • Cửa sổ Web Server (IIS), chọn Next

87

 • Cửa sổ Select Role Services, giữ cấu hình mặc định, chọn Next

88

 • Cửa sổ Confirm Installation Selections, chọn Install

89

Xin SSL certificate cho Web Server

 • Mở Internet Information Services (IIS) Manage từ Administrative Tools
 • Chọn Web server, trong cửa sổ giữa, nhấp đôi chuột Server Certificates

90

 • Trong phần Action, chọn Create Certificate Request…

91

 • Cửa sổ Cryptographic Service Provider Properties, giữ cấu hình mặc định,  chọn Next

92

 • Cửa sổ File Name nhập đường dẫn C:\adminvietnam.txt vào ô Specify a file name for the certificate request, chọn Finish

93

 • Mở Window Explorer, vào C: , nhấp đôi chuột mở file adminvietnam.txt
 • Copy tất cả nội dung của file adminvietnam.txt

94

 • Mở Internet Explorer truy cập vào địa chỉ http://tên máy CA server/certsrv ( http://luanpm.adminvietnam.org/certsrv )

95

 • Trong cửa sổ Welcome, chọn Request a certificate
 • Cửa sổ Request s Certificate, chọn advanced certificater request

104

 • Cửa sổ Advanced Certificate Request, chọn Submit a certificate requestby using a base-64- encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by usinga base-64-encoded PKCS #7 file

97

 • Cửa sổ Submit a Certificate Request or Renewal Request, gián nội dung của file adminvietnam.txt vào ô Saved Request, chọn Submit

98

 • Mở Certification Authority từ Administrative Tools, bung adminvietnamCA, vào Pending Requests, chuột phải certificate 2 chọn All Tasks, chọn Issue

105

 • Mở Internet Explorer truy cập vào địa chỉ http://tên máy CA server/certsrv ( http://luanpm.adminvietnam.org/certsrv
 • Trong cửa sổ Welcome, chọn View the status of a pending certificate request
 • Cửa sổ View the Status of a Pending Certificate Request, chọn Save-Request Certificate

106

 • Trong hộp thoại File download- Security Warning, chọn Save, lưu file certnew.cer vào C: , sau khi download thành công, chọn Close, tắt cửa sổ Internet Explorer

101

 • Mở Internet Information Services (IIS) Manager, chọn Web server. Cửa sổ giữa, nhấp đôi chuột Server Certificates
 • Trong phần Action, chọn Complete Certificate Request…
 • Cửa sổ Specify Certificate Authority Response, chọn … chỉ đường dẫn đến C:\certnew.cer.
  Nhập Web Adminvietnam vào ô Friendly name, chọn OK

103

 • Kiểm tra trong phần Server Certificate đã có certificate Web  Adminvietnam

107

 • Cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager, bung Site, Chuột phải WebAdminvietnam, chọn Edit Binding…

108

 • Trong hộp thoại Site Bindings, chọn Add

109

 • Hộp thoại Add Site Binding, trong ô Type chọn https, trong ô SSL certificate chọn Web Adminvietnam, chọn OK
 • Trong hộp thoại Site Bindings, chọn Close

110

 • Mở Internet Exporer, truy cập vào địa chỉ https://www.adminvietnam.org , kiểm tra truy cập thành công

111

LuanPM – Adminvietnam.org

Chia sẻ