• Tại Features Click Next.
  • Tại AD DS click Next.
  • Tại confirmation click install.
  • Quá trình cài đặt hoàn tất click close.
  • sau khi cài đặt hoàn tất mở vào Server Manager click vào biểu tượng dấu chấm than trên màn hình chọn Promote this server to a domain.
   add
  • chọn Add a new forest => nhập tên Domain và click next
   domain
  • Tại Domain Controller Options nhập vào password.
   pass
  • DNS option click Next.
  • Tại Additional option nhập vào NetBIOS click Next.
   BIOS
  • Tại Paths click Next.
   z
  • Tại review optinos click Next.
   x
  • Tại Prerequisites Check click Install.
   c
  • Quá trình cài đặt hoàn tất click close và máy sẽ khởi động lại
  • Sau quá trình cài đặt và khởi động lại xong vào card mạng để đổi ại địa chỉ DNS
   dCấu Hình DNS
  • Để cấu hình DNS mở server manager chọn vào DNS click chuột phải chọn DNS manager
   a
  • Click vào nút mở rộng chọn Reverse Lookup Zone => chọn New Zone
   m
  • click Next
   n
  • Chọn Primary zone => click next.
   w
  • Chọn to all DNS servers running on domain controllers in this domain => click Next.
   j
  • Chọn Ipv4 Reverse Lookup Zone click Next
   k
  • Nhập địa chỉ đường mạng click Next.
   o
  • Chọn Allow only secuer dynamic update và click Next.
   p
  • Click Finish
   Sau khi cài đặt hoàn tất quay lại DNS Manager
  • Tại mục Forward Lookup Zones => chọn vào tên domain => tên máy => properties.
   properti