Vi là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ có trong hầu hết các hệ thống Linux. Đôi khi bạn sẽ phải chỉnh sửa một tập tin văn bản trên một hệ thống mà không bao gồm một trình soạn thảo văn bản thân thiện, vì vậy biết Vi là điều cần thiết.

1

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng vi một cách đơn giản nhất.
Trong vim có 3 chế độ cơ bản như sau:

 • Chế độ chèn (insert) bấm phím i để vào chế độ này.
 • Chế độ visual bấm phím để vào chế độ này.
 • Chế độ dòng lệnh bấm phím Esc để vào chế độ này.
 • Mở file

Để mở một file đã tồn tại hoặc một file mới trong vi/vim các bạn dùng cú pháp sau:

#vim tên_file
#vi tên_file
 • Chỉnh sửa

Để vào chế độ chỉnh sửa của vi/vim chúng ta nhấn phím i (insert) hoặc a(append)

Lưu ý: để thực hiện được các command đầu tiên chúng ta phải thoát chế độ edit bằng phím Esc.(Hầu hết các thao tác trong vi/vim đều phải thoát chế độ edit trước khi thực hiện)

 • Lưu và thoát

Để thoát khỏi vi/vim chúng ta sử dụng command :q và để lưu file chúng ta dùng command :w. Khi muốn lưu và thoát chúng ta kết hợp cả 2 command là :wq

Khi muốn thoát mà không thay đổi gì chúng ta dùng :q!

 • Di chuyển con trỏ

Để di chuyển con trỏ trong vi/vim chúng ta dùng các phím h,j,k,l. Hình ảnh sau minh họa các di chuyển con trong trong vi/vim. Nếu bàn phím của bạn có các phím mũi tên thì bạn cũng có thể sử dụng chúng cho việc di chuyển con trỏ. Tuy nhiên việc dùng các phím h,j,k,l sẽ nhanh hơn việc dùng các phím mũi tên.

 • Xóa một dòng

Để xóa một dòng cho vi/vim chúng ta cần di chuyển con trỏ đến dòng cần xóa và nhấn dd

 • Xóa một/nhiều từ

Để xóa một từ chúng ta di chuyển con trỏ đến đầu từ cần xoá dùng dw, xóa 2 từ dùng d2w, 3 từ bằng d3w.

 • Copy/paste.

Để copy một dòng trong vi/vim chúng ta dùng yy hoặc Y. Để paste vào vị trị con trỏ chúng ta dùng . Nếu muốn copy một đoạn ta chuyển sang chế độ visual bằng phím v rồi di chuyển con trỏ đến vị trị cần copy rồi dùng phím y để copy và phím p để paste.

 • Tìm kiếm từ trong văn bản
/"từ cần tìm" | Tìm kiếm về phía trước đề xuất hiện các chuỗi trong văn bản.
?"từ cần tìm" | Tìm kiếm ngược đề xuất hiện các chuỗi trong văn bản.
n       | Di chuyển tới từ tiếp theo.
 • Hiện số dòng và di chuyển đến dòng số trong văn bản

Ví dụ: bạn muốn di chuyển đến dòng số 15 trong văn bản bạn ấn ESC để vào chế độ đánh lệnh và dòng lệnh :

set nu 15
"set nu" hiện số dòng trong văn bản
"15" số dòng cần dịch chuyển đến trong văn bản

Hi vọng với bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng Vi cách hiệu quả.

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org