Spam Assassin được gọi là sát thủ Spam, hiểu nôm na là đi giết những bức thư spam. SpamAssassin được xây dựng rộng rãi bởi sự hợp tác của nhiều bên như một dự án mã nguồn mở làm nên một bộ lọc thư để xác định các email Spam.
SpamAssassin sử dụng một loạt các cơ chế bao gồm phân tích tiêu đề, nội dung, lọc Bayesian, danh sách chặn DNS, và cơ sở dữ liệu lọc. SpamAssassin chạy trên một máy chủ trung gian, và nó được xử lý  qua các bộ lọc thư rác trước khi nó đến hộp thư của bạn.

Chuẩn bị 

Máy cấu hình:

1. Cấu hình DNS

2. Cấu hình email: postfix, dovecot, squirrelmail

Cài đặt và cấu hình spamassassin

Cài đặt:

yum install spamassassin –y

Cấu hình spamassassin

vim /etc/mail/spamassassin/local.cf

Khởi động dịch vụ:

systemctl start spamassassin 
systemctl enable spamassassin

Tạo user và group:

groupadd spamd 
useradd –g spamd –s /bin/false –d /var/log/spamassassin spamd 
passwd spamd 
chown spamd:spamd /var/log/spamassassin

Cấu hình Postfix để sử dụng SpamAssassin

vi /etc/postfix/master.cf

Update spamassassin rule

sa-update --nogpg

Khởi động lại spamassassin

systemctl restart spamassassin

Khởi động lại postfix

systemctl restart postfix

Test:

Soạn thư nội dung:

XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

Hoặc Subject: 

XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X

Kết quả:

                                            Thảo kỳ-Adminvietnam.org