Ngoài Panda Cloud Antivirus, nếu bạn muốn trải nghiệm miễn phí một phần mềm chống virus và mã độc dùng công nghệ điện toán đám mây, hãy thử dùng ClamAV. Đây có thể xem như một giải pháp trợ lực cho các phần mềm an ninh đã cài đặt trên hệ thống.
Đang tải

ClamAV được phát triển bởi Immunet Corp và Sourcefire inc, dựa trên nền tảng điện toán đám mây với giấy phép mã nguồn mở. Phần mềm này được biết đến như là một giải pháp bảo mật dành riêng cho UNIX, và gần đây ClamAV được phát triển cho môi trường Windows.

  • Cài đặt
# wget  http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm –ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
# yum install clamd clamav -y
# service clamd start
# chkconfig clamd on
  • Update clamav
# /usr/bin/freshclam
  • Scan thư mục:
# clamscan -i -r thư mục cần scan

Nếu bạn muốn xóa file virus hay file bị nhiễm mã độc bạn chỉ cần thêm –remove trong lệnh scan:

# clamscan --remove -i -r thư mục cần scan
  • Lập lịch scan virus cho hệ thống

Thực hiện quét virus cho thư mục backup vào lúc 18:30 và ghi kết quả vào file report.txt

# mkdir /antivirus
# touch /antivirus/report.txt
# crontab  -e
30 18 * * * clamscan -i -r /backup >> /antivirus/report.txt

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org