Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập SSL trên Nginx. HTTPs là giao thức sẽ giúp giữ an toàn cho bạn khi đang sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thương mại điện tử và chống lừa đảo giả dạng (phishing).

# vi /etc/nginx/conf.d/default.conf
# thêm vào các dòng trong trong file
listen    443 ssl;
 ssl_certificate   /etc/pki/tls/certs/server.crt;
 ssl_certificate_key /etc/pki/tls/certs/server.key;

Lưu ý “/etc/pki/tls/certs/server.crt”“/etc/pki/tls/certs/server.key” là thư mục chứa các chứng chỉ SSL

Khởi động lại dịch vụ nginx:

# service nginx restart

Truy cập vào các trang web mặc định với HTTP và HTTPS để đảm bảo nó hoạt động hay không.

Đang Tải
HTTPS NGINX
 • Nếu bạn muốn cấu hình chỉ cho kết nối SSL , Thêm mới “server” và thiết lập nó như sau.
# vi /etc/nginx/conf.d/ssl.conf
# Thêm vào dòng cuối
server {
  listen    443;
  server_name adminvietnam.org;

  ssl         on;
  ssl_certificate   /etc/pki/tls/certs/server.crt;
  ssl_certificate_key /etc/pki/tls/certs/server.key;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/ssl;
    index index.html index.htm;
  }
}
# service nginx restart

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org

 

Chia sẻ