Giới thiệu

Netdata là công cụ giám sát toàn bộ hệ thống theo thời gian thực trên nền Linux. Netdata giám sát hiệu suất của application, thiết bị SNMP, v.v.. Và hiển thị tất cả các biệu đồ trên giao diện web để phân tích.Netdata được phát triển để hổ trợ hệ thống Linux nên không lam giám đoạn các dịch vụ đang chạy trên đó .

Netdata giám sát những gì ?

 • Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency.
 • Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage.
 • Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc).
 • Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc).
 • Monitors Netfilter / iptables Linux firewall connections, events, errors, etc.
 • Processes (running, blocked, forks, active, etc).
 • System Applications with the process tree (CPU, memory, swap, disk reads/writes, threads, etc).
 • Apache and Nginx Status monitoring with mod_status.
 • MySQL database monitoring: queries, updates, locks, issues, threads, etc.
 • Postfix email server message queue.
 • Squid proxy server bandwidth and requests monitoring.
 • Hardware sensors (temperature, voltage, fans, power, humidity, etc).
 • SNMP devices.

Cài đặt Netdata trên Linux

 1. Cài đặt các gói cần thiết

Trên Debian / Ubuntu

# apt-get install zlib1g-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config

Trên Centos / Redhat / Fedora

# yum install zlib-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig

2. Clone Netdata từ git

# git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1
# cd netdata
# ./netdata-installer.sh

Lưu ý: netdata-installer.sh sẽ build netdata và cài đặt nó trên hệ thống Linux. Khi quá trình cài đặt kết thúc file cấu hình /etc/netdata/netdata.conf sẽ được tạo

3. Khởi động Netdata bằng lệnh

# /usr/sbin/netdata

Bạn cũng có thể dừng Netdata bằng lệnh

# killall netdata

4. Mở trình duyệt và truy cập vào http://ip-server:19999/

5. Bạn cũng có thể xem cấu hình của Netdata bất cứ lúc nào bằng cách vào http://ip-server:19999/netdata.conf

6. Bạn có thể cập nhật netdata phiên bản mới nhất bằng cách vào thư mục của netdata và chạy file netdata-updater.sh

# ./netdata-updater.sh

Một số thông số

Tài liệu tham khảo: https://github.com/firehol/netdata/

luanpm

Chia sẻ