Trong bài viết này Adminvietnam sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình một local mail server với Postfix, Dovecot và Squirrelmail trên CentOS 7 . Vì đây chỉ là server dùng để gửi/nhận mail trong nội bộ nên bạn không thể gửi hoặc nhận mail như Gmail , Yahoo .. . Tuy nhiên nếu bạn muốn gửi/nhận mai từ bên ngoài bạn có thể  cấu hình mail server bằng IP Public , và liên hệ với ISP để tạo MX record trên DNS server của họ

Chuẩn bị

 • Máy CentOS 7
  IP: 192.168.2.123
  Hostname : server.adminvietnam.org

1. Prerequisites

 • Remove sendmail

# yum remove sendmail

Cài đặt DNS server , thêm Mail Server MX record vào forward và reverse zone . Bạn có thể tham khảo cách cài đặt DNS server trên CentOS 7 tại đây

 • Tắt SELinux

# nano /etc/sysconfig/selinux

Thay SELINUX=enforcing thành SELINUX=disabled

SELINUX=disabled
 • Cài đặt EPEL Repository

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-6.noarch.rpm

Mở port 80 trên firewall

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp

Khởi động lại firewall

firewall-cmd --reload

2. Install , configure and testing Postfix

 • Install Postfix

yum install postfix
 • Configure Postfix

Edit file /etc/postfix/main.cf

# nano etc/postfix/main.cf
## Uncomment và đặt mail server FQDN ##
myhostname = server.adminvietnam.org
## Uncomment và đặt domain ##
mydomain = adminvietnam.org
## Uncomment ##
myorigin = $mydomain
## Uncomment và đặt ipv4 ##
inet_interfaces = all
## Đổi thành all ##
inet_protocols = all
## Comment ##
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
## Uncomment ##
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
## Uncomment và thêm dải ip ##
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
## Uncomment ##
home_mailbox = Maildir/

Save file

Start/restart dịch vụ Postfix

# systemctl enable postfix
# systemctl restart postfix
 • Testing Postfix

Trước tiên tạo user ‘luanpm‘ và đặt password

# useradd luanpm
# passwd luanpm

Cài telnet

# yum install telnet

Kiểm tra

# telnet localhost smtp

Lưu ý : Những dòng in đậm dưới đây là do bạn nhập vào

Trying ::1...
 Connected to localhost.
 Escape character is '^]'.
 220 server.admivietnam.org ESMTP Postfix
 ehlo localhost
 250-server.admivietnam.org
 250-PIPELINING
 250-SIZE 10240000
 250-VRFY
 250-ETRN
 250-ENHANCEDSTATUSCODES
 250-8BITMIME
 250 DSN
 mail from:<luanpm>
 250 2.1.0 Ok
 rcpt to:<luanpm>
 250 2.1.5 Ok
 data
 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
 Welcome to Adminvietnam mail server
 .
 250 2.0.0 Ok: queued as 9AC752110D
 quit
 221 2.0.0 Bye
 Connection closed by foreign host.

Chuyển đến thư mục của user ‘luanpm’ để xem mail đã nhận đc

# cd /home/luanpm/Maildir/new/
# cat 1460264935.Vfd00Ic4dd6M808471.server.adminvietnam.org

59

Như vậy Postfix đã hoạt động

3. Install , configure and testing Dovecot

 • Cài đặt Dovecot

# yum install dovecot
 • Cấu hình Dovecot

Sửa file dovecot.conf

# nano /etc/dovecot/dovecot.conf
## Umcomment ##
protocols = imap pop3 lmtp

Sửa file 10-mail.conf

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
## Uncomment ##
mail_location = maildir:~/Maildir

Sửa file 10-auth.conf

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
## Uncomment ##
disable_plaintext_auth = yes
## Thêm từ : "login" ##
auth_mechanisms = plain login

Sửa file 10-master.conf

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
## Uncomment và thêm "postfix"
#mode = 0600
   user = postfix
  group = postfix

Khởi động dịch vụ Dovecot

# systemctl enable dovecot
# systemctl start dovecot
 • Testing Dovecot

telnet localhost pop3

Lưu ý : Những dòng in đậm dưới đây là do bạn nhập vào

Trying ::1...
 Connected to localhost.
 Escape character is '^]'.
 +OK Dovecot ready.
 user luanpm
 +OK
 pass 123456
 +OK Logged in.
 retr 1
 +OK 447 octets
 Return-Path: <[email protected]>
 X-Original-To: luanpm
 Delivered-To: [email protected]
 Received: from localhost (localhost [IPv6:::1])
 by server.admivietnam.org (Postfix) with ESMTP id 9AC752110D
 for <luanpm>; Sun, 10 Apr 2016 12:07:49 +0700 (ICT)
 Message-Id: <[email protected]>
 Date: Sun, 10 Apr 2016 12:07:49 +0700 (ICT)
 From: [email protected]

 Welcome to Adminvietnam mail server
 .
 quit
 +OK Logging out.
 Connection closed by foreign host.

3. Install , Configure Squirrelmail

 • Cài đặt Squirrelmail

# yum install squirrelmail
 • Cấu hình Squirrelmail

cd /usr/share/squirrelmail/config/
# ./conf.pl

Một list các lựa chọn cài đặt sẽ hiện ra . Bạn chọn số ‘2‘ để vào phần cài đặt server

60

Phần cài đặt server , bạn tiếp tục chọn ‘3‘ để thay đổi Sendmail thành SMTP 

61

Sau khi chọn ‘3’ bạn sẽ nhận được thông báo chọn tiếp ‘2’

62

Sau đó bấm ‘S‘ để save và ‘Q‘ để thoát

 • Tạo Squirrelmail Virtualhost trong apache config

# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm các dòng sau vào cuối file

Alias /webmail /usr/share/squirrelmail
<Directory /usr/share/squirrelmail>
Options Indexes FollowSymLinks
RewriteEngine On
AllowOverride All
DirectoryIndex index.php
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Khởi động lại dịch vụ Apache

# systemctl restart httpd

Truy cập vào webmail để kiểm tra  http://192.168.2.123/webmail

63

Nếu đăng nhập bị lỗi thì các bạn có thể sửa lỗi như sau

58

# /usr/sbin/setsebool httpd_can_network_connect=1

Đăng nhập vào webmail thành công

64

LuanPM – Adminvietnam.org