Yum là công cụ cài đặt thông dụng trong CentOS, là một lệnh thường dùng trong CentOs để cài đặt, gỡ bỏ, update…. các phần mềm. Ưu điểm nổi bật của Yum là tính tự động cao. Đây là một lệnh rất hữu ích và tiện dụng. Bài viết sẽ liệt kê một số  lệnh cơ bản để sử dụng YUM 1 cách hiệu quả.

 • Tìm một phần mềm nào đó:
# yum search tên-gói
ví dụ: # yum search java
 • Liệt kê tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên máy:
  # rpm -qa
  # yum list installed
 • Hiển thị danh sách các gói phần mềm đã có bản update:
  # yum list updates
 • Thực hiện nâng cấp tất cả các gói phần mềm:
# yum update
 • Liệt kê các gói phần mềm với bộ lọc: (vd: vsftp)
  # rpm -qa | grep vsftpd*
  # yum list installed vsftpd
 • Kiểm tra xem một gói phần mềm cụ thể đã có bản update mới chưa:
  # yum update package-name
  VD: # yum update samba
 • Tìm kiếm một gói phần mềm lọc theo tên:
  # yum list package-name
  # yum list regex
Ví dụ: samba, có thể dùng dấu * để thay thế cho các kí tự chưa xác định
# yum list samba
# yum list java*
 • Cài đặt gói phần mềm cụ thể:
  # yum install tên-gói-1 tên-gói-2
  # yum install samba vnc-viewer
 • Gỡ bỏ gói phần mềm cụ thể:
  # yum remove tên-gói-1 tên-gói-2
  # yum remove samba  vnc-viewer
 • Hiển thị danh sách các gói đang kích hoạt:
  # yum list all
 • Hiển thị các gói phần mềm theo nhóm:
  # yum grouplist
 • Cài đặt tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
  # yum groupinstall “Development Tools”
 • Update tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
  # yum groupupdate “Development Tools”
 • Gỡ bỏ tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
  # yum groupremove “Development Tools”
 • Hiển thị các gói phần mềm ko thể cài đặt:
  # yum list extras
 • Hiển thị thông tin về gói phần mềm của một file cụ thể:
  # yum whatprovides /etc/passwd
 • Xem trợ giúp thêm về lệnh Yum:
  # man yum

Hi vọng qua bài viết trên sẽ giúp các bạn sử dụng YUM 1 cách hiểu quả.

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org

NGUỒNTecmint.com
Chia sẻ