Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho phép chia sẻ file hệ thống, máy in với các máy chạy Win95, 98 hoặc NT. SMB là giao thức được các hệ điều hành của Microsoft sử dụng để chia sẻ dữ liệu qua mạng. Với Linux Samba cũng dựa vào giao thức SMB để viết ra một số tiến trình điển hình  như smbd, nmbd, để “nói chuyện” với các hệ điều hành của Microsoft để người dùng có thể làm việc với máy Linux qua Network Neighborhood.

(Nguồn: pcworld.com)

Bài viết sau hướng dẫn cấu hình Samba.

Ở đây tạo thư mục Chung và Nội bộ, thư mục chung cho tất cả mọi người truy cập được, còn Nội Bộ thì thì những thành viên trong group Security mới có thể vào

# mkdir /{chung,noibo}
# groupadd security
# useradd -G security nv -p 123456
# useradd khachhang -p 123456
# chgrp security /noibo
# chmod 770 /noibo
# chmod 755 /chung
# smbpasswd -a nv
# smbpasswd -a khachhang

Cấu hình Samba:

#vi /etc/samba/smb.conf
# Gần dòng 73
workgroup = WORKGROUP
#Dòng 79 Địa chỉ IP cho phép
hosts allow = 127. 192.168.11.
# Thêm nội dung sau vào cuối
[Chung]
path = /chung      # thư mục cần chia sẽ
public = yes         # hiện thư mục share còn "no" sẽ ẩn đi
read only = yes    # chỉ cho phép đọc
[NoiBo]
path = /noibo
valid users = @security
write list = @security
public = yes
# chcon -Rt samba_share_t /noibo
# chcon -Rt samba_share_t /chung
# service smb start
# service nmb start

Đang tải

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org

Chia sẻ