Cấu hình Mail Server trên CentOS 6.5

8672

Mail Server là gì ?

Mail Server là một máy chủ dùng để nhận và gửi mail

Đang tải

 

Chức năng của Mail Server

  • Quản lý account
  • Nhận mail của người gửi (của những người có account) và gửi cho người nhận hoặc mail server của người nhận.
  • Nhận mail từ mail server của người gửi (từ bên ngoài) và phân phối mail cho người trong hệ thống.
  • Tùy thuộc vào việc cài đặt mà mail-server cho phép người dùng sử dụng web-mail (web) để nhận mail (giống yahoo), hay cho phép sử dụng outlook (application), hay cả 2 (giống như gmail)

Mục đích của việc quản trị hệ thống Mail Server

Ngày nay thư điện tử là một công cụ giúp việc rất hiệu quả để chuyển tải tâm tư tình cảm của con người cũng như trong kinh doanh. Ngoài ra tên miền của của địa chỉ thư điện cũng là một thương hiệu đại diện cho giá trị của một cơ quan, tổ chức hoạt động cho bất cứ một lĩnh vực nào. Do vậy nhu cầu xây dựng một hệ thống thư điện tử cho riêng mình là rất cần thiết với một tổ chức hay cơ quan.

Nó còn cho phép các đơn vị có thể tự mình quản lý hệ thống máy chủ thư điện tử của chính mình điều đó đồng nghĩa với việc chủ động trong việc quản trị máy chủ thư điện tử cũng như đảm bảo an toàn cao hơn cho thông tin của doanh nghiệp

Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình một hệ thống Mail nội bộ trên môi trường CentOS với , Postfix – dùng để gửi mail , Dovecot -dùng để nhận mail và Squirrelmail – là webmail client . Mình xin bắt đầu

Chuẩn bị

  • Máy CentOS – Mail Server
  • Máy Client

Trên máy CentOS
IP : 172.16.1.254
Hostname : server.adminvietnam.org

1. Preliminary Note

Tải và cài 2 gói EPEL và RHEL

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm remi-release-6.rpm

Remove SENDMAIL

# yum remove sendmail

2. Installing Postfix

yum install postfix

Cấu hình Postfix

nano /etc/postfix/main.cf

Bỏ # dòng 75,83 và sửa lại hostname , domain

# from gethostname(). $myhostname is used as a default value for many
myhostname = server.adminvietnam.org
#myhostname = virtual.domain.tld

# The mydomain parameter specifies the local internet domain name.
# The default is to use $myhostname minus the first component.
# $mydomain is used as a default value for many other configuration
# parameters.
#
mydomain = adminvietnam.org

Bỏ # dòng 99,113
Thêm # dòng 116

myorigin = $mydomain

# RECEIVING MAIL

# The inet_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on. By default,
# the software claims all active interfaces on the machine. The
# parameter also controls delivery of mail to user@[ip.address].
# 
# See also the proxy_interfaces parameter, for network addresses that
# are forwarded to us via a proxy or network address translator.
#
# Note: you need to stop/start Postfix when this parameter changes.
#
inet_interfaces = all
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
#inet_interfaces = localhost

Bỏ # dòng 165
Thêm # dòng 164

# See also below, section "REJECTING MAIL FOR UNKNOWN LOCAL USERS".
# 
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
# mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain


Bỏ # dòng 264 thêm địa chỉ đường mạng

#
mynetworks = 172.16.1.0/24, 127.0.0.0/8
#mynetworks = $config_directory/mynetworks

Bỏ # dòng 419

#home_mailbox = Mailbox
home_mailbox = Maildir/

Sau khi đã cấu hình xong Postfix ta lưu lại và khởi động lại dịch vụ

service postfix restart
chkconfig postfix on

Tạo User để test Postfix

useradd adminvn
passwd adminvn
telnet localhost smtp

Lưu ý : Những phần được in đậm là do bạn nhập vào

[root@server /]# telnet localhost smtp
Trying ::1…
Connected to localhost.
Escape character is ‘^]’.
220 server.adminvietnam.org ESMTP Postfix
ehlo
501 Syntax: EHLO hostname
mail from:<adminvn>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<adminvn>
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
hello
.
250 2.0.0 Ok: queued as 157B0416B6
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.