HTTPS ,viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet. Giao thức HTTPS thường được dùng trong các giao dịch nhạy cảm cần tính bảo mật cao. (Nguồn: Wikipedia)

AdminVietnam sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chứng chỉ SSL cho website trên môi trường Ubuntu/Debian với Apache2.

Trước tiên, bạn cần tạo cho website một chứng chỉ SSL: Tạo chứng chỉ SSL Certificates trên Linux

Chứng chỉ được tạo ra nên có các thông số chính xác. Common Name nên trùng với địa chỉ trang web.Apach

Giả sử chứng chỉ được lưu ở thư mục /etc/apache2/SSLCert với tên Web.key và Web.crt

root@Server:~# vi /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

Thay đổi các thông số cho phù hơp. Trong đó chú trọng 2 thông số SSLCertificateFile và SSLCertificateKeyFile

SSLCertificateFile /etc/apache2/SSLCert/Web.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/SSLCert/Web.key

Enable trang https và module SSL trên apache2

root@Server:~# a2ensite default-ssl
root@Server:~# a2enmod ssl

Khởi động lại dịch vụ:

root@Server:~#service apache2 restart

Kiểm thử

Kết quả sau khi cấu hình HTTPS
Kết quả sau khi cấu hình HTTPS

Đào Xuân Hưng – AdminVietnam.org

Chia sẻ