HTTPS ,viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure, là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet. Giao thức HTTPS thường được dùng trong các giao dịch nhạy cảm cần tính bảo mật cao. (Nguồn: Wikipedia)

AdminVietnam sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chứng chỉ SSL cho website trên môi trường CentOS/Redhat/Fedora với Apache.

Trước tiên, bạn cần tạo cho website một chứng chỉ SSL: Tạo chứng chỉ SSL Certificates trên Linux

Chứng chỉ được tạo ra nên có các thông số chính xác. Common Name nên trùng với địa chỉ trang web.

Giả sử chứng chỉ được lưu ở thư mục /etc/httpd/SSLCert với tên Web.key và Web.crt

[root@Server ~]# yum -y install mod_ssl
[root@Server ~]# vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

Sửa các dòng 103 và 110:

SSLCertificateFile /etc/httpd/SSLCert/Web.crt 
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/SSLCert/Web.key

Khởi động lại Apache

[root@Server ~]# service httpd restart
Kết quả sau khi cấu hình HTTPS
Kết quả sau khi cấu hình HTTPS

Thêm ngoại lệ và chúng ta vào được trang web dưới dạng https.

Đào Xuân Hưng – AdminVietnam.org

Chia sẻ