DHCP viết tắt của từ Dynamic Host Configuration Protocol – Giao thức cấu hình Host động, giúp giảm khối lượng công việc cho quản trị hệ thống mạng. DHCP là một dịch vụ được chạy trên một máy chủ DHCP server. Nó có chức năng quản lý việc cấp phát địa chỉ IP động và các cấu hình TCP/IP. DHCP client là dịch vụ có sẵn trên các máy client. Nó dùng để yêu cầu cấp phát địa chỉ IP và các thông tin DNS cho chính máy client đó

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình DHCP Server trên hệ điều hành CentOS 7

Chuẩn bị

  • Máy CentOS 7 – DHCP Server
    IP: 192.168.1.254/24
    HostName: server.adminvietnam.org
  • Máy XP , Vista , 7 ..  – Client

1.Đặt IP tĩnh cho máy DHCP Server

# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
1
Static IP

Để cấu hình static IP cho CentOS 7 có rất nhiều cách , ở đây mình sử dụng CentOS 7 GNOME , các bạn có thể tham khảo thêm tại đây

2. Cài đặt dịch vụ DHCP

# yum install dhcp -y

Sau khi đã cài đặt gói dịch vụ thành công chúng ta chép file cấu hình mẫu tới thư mục /etc/dhcp

# cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf

3. Cấu hình DHCP Server

# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Nhập domain-name , domain-name-servers và lease time

option domain-name "adminvietnam.org";
option domain-name-servers server.adminvietnam.org ;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

Nhập địa chỉ đường mạng , khoảng IP cấp phát

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.123 192.168.1.253;
 option domain-name-servers server.adminvietnam.org;
 option domain-name "adminvietnam.org";
 option routers 192.168.1.254;
 option broadcast-address 192.168.1.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}

Start dịch vụ DHCP

# systemctl start dhcpd

4. Kiểm tra

Máy Client đã nhận được IP được cấp từ DHCP Server

4

5. Gán IP cho một Host

Nếu bạn muốn gán một địa chỉ IP cho một Client xác định , bạn phải thêm vào địa chỉ MAC và IP bạn muốn gán cho máy Client đó. Ví dụ , ở đây máy của mình là Windows 7 và mình muốn gán cho máy này địa chỉ IP là 192.168.1.124 ta thêm các dòng như sau

host PC01 {
 hardware ethernet 00:0c:29:4a:4f:37;
 fixed-address 192.168.1.124;
}

PC01 : tên máy Client
00:0c:29:4a:4f:37 : địa chỉ MAC của máy Client

Khởi động lại dịch vụ DHCP

# systemctl restart dhcpd

Kiểm tra lại với máy Client

5

Như vậy chúng ta đã cài đặt và cấu hình thành công DHCP Server trên CentOS 7

LuanPM – Adminvietnam.org

Chia sẻ