Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho phép chia sẻ file hệ thống, máy in với các máy chạy Win95, 98 hoặc NT. SMB là giao thức được các hệ điều hành của Microsoft sử dụng để chia sẻ dữ liệu qua mạng. Với Linux Samba cũng dựa vào giao thức SMB để viết ra một số tiến trình điển hình  như smbd, nmbd, để “nói chuyện” với các hệ điều hành của Microsoft để người dùng có thể làm việc với máy Linux qua Network Neighborhood.( Theo pcworld.com)

Bài viết này Adminvietnam xin hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Samba Server trên CentOS 7 gồm các phần

  •  Preliminary Note
  •  Anonymous samba sharing
  •  Secured samba server

1. Preliminary Note

Máy Windows phải cũng workgroup . Để kiểm tra ta dùng lệnh

net config workstation

51

Chỉnh sửa file Hosts , mở file Hosts bằng notepad

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
[...]
192.168.2.123 	server.adminvietnam.org	    centos

2. Anonymous Samba sharing

Cài đặt Samba

# yum install samba samba-client samba-common

Cấu hình Samba với file smb.conf , trước khi thực hiện chúng ta lưu lại 1 bản gốc với tên smb.conf.bak

# mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
# nano /etc/samba/samba.conf

Thêm các dòng sau

[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = centos
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
#============================ Share Definitions ============================== 
[Anonymous]
path = /samba/anonymous
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

Tạo thư mục anonymous

# mkdir -p /samba/anonymous

Phân quyền

# cd /samba
# chmod -R 0755 anonymous/
# chown -R nobody:nobody anonymous/

Cho phép SELinux

# chcon -t samba_share_t anonymous/

Cho phép Samba chạy trên firewall

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba
# firewall-cmd --reload

Khởi động dịch vụ

# systemctl enable smb.service
# systemctl enable nmb.service
# systemctl restart smb.service
# systemctl restart nmb.service

Kiểm tra

Trên máy client vào Run , nhập \\centos

52

Vào Folder và tạo file thành công

53

3.Secured samba server

Tạo Group smbgrp và user advn

# groupadd smbgrp
 # useradd advn -G smbgrp
 # smbpasswd -a smbgrp

Tạo thư mục sercured , phân quyền và cho phép SELinux

# mkdir -p /samba/secured
# cd /samba
# chmod -R 0777 secured/
# chcon -t samba_share_t secured/
# chown -R advn:smbgrp secured/

Chỉnh sửa file cấu hình

# nano /etc/samba/smb.conf
[...]
[secured]
path = /samba/secured
valid users = @smbgrp
guest ok = no
writable = yes
browsable = yes

Khởi động lại dịch vụ

# systemctl restart smb.service
# systemctl restart nmb.service

Kiểm tra

Sử dụng máy client truy cập vào folder secured

56

Sau khi xác thực , đăng nhập thành công

57

LuanPM – Adminvietnam.org

Chia sẻ