DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cấp phát địa chỉ IP động. Nó cấp phát địa chỉ IP cho bất cứ ai có nhu cầu và đảm bảo tránh cấp phát trùng địa chỉ IP. Những ưu điểm và phương pháp cấu hình trên CentOS vui lòng đọc bài viết sau: Cấu hình DHCP Server cơ bản trên CentOS 6.5

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn setup một DHCP Server đơn giản trên Ubuntu.

root@Server:~$ apt-get install isc-dhcp-server
root@Server:~$ vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Bạn sửa các thông số sau cho phù hợp:

option domain-name "adminvietnam.org";
option domain-name-servers ns1.adminvietnam.org, 8.8.8.8, 8.8.4.4;
authoritative;   // Uncomment

Mô tả IP Range:

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
 option routers 192.168.20.254;   // gateway
 option subnet-mask 255.255.255.0;    // subnet
 range dynamic-bootp 192.168.20.100 192.168.20.200;  // IP range
}

Khởi động lại dịch vụ

root@Server:~$ initctl start isc-dhcp-server

Kết nối một máy tính vào mạng LAN và cho nhận IP động, máy tính này sẽ nhận được IP như cấu hình đã khai báo. Các cấu hình của isc-dhcp-server tương tự các gói dhcp trong bài viết Cấu hình DHCP Server cơ bản trên CentOS 6.5.

Đào Xuân Hưng – AdminVietnam.org