Amanda backup là sao lưu và phục hồi phần mềm mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Amanda bảo vệ hơn một triệu máy chủ và máy tính để bàn chạy các phiên bản khác nhau của Linux, UNIX, BSD, Mac OS-X và Microsoft Windows hệ điều hành trên toàn thế giới.

1

Nguyên nhân chính của Amanda được thế giới chấp nhận:

 1. Amanda đơn giản hóa cuộc sống của một người quản trị hệ thống có thể dễ dàng thiết lập một máy chủ duy nhất để sao lưu nhiều khách hàng mạng để một hệ thống lưu trữ tape- hoặc dựa trên đĩa.
 2. Amanda có rất nhiều tài liệu và có thể được thiết lập rất nhanh chóngØ  Amanda cung cấp khả năng độc đáo của văn bản sao lưu vào băng và đĩa cùng một lúc. Các dữ liệu rất giống nhau có thể có sẵn trên mạng để khôi phục nhanh chóng từ một đĩa và khắc phục thảm họa và duy trì lâu dài.
 3. Kể từ khi Amanda không sử dụng điều khiển thiết bị độc quyền , bất kỳ thiết bị được hỗ trợ bởi một hệ điều hành hoạt động tốt với Amanda . Quản trị hệ thống không phải lo lắng về việc phá vỡ hỗ trợ cho một thiết bị khi nâng cấp Amanda.
 4. Amanda sử dụng bãi chứa gốc hoặc các tiện ích tar GNU . Vì không có định dạng độc quyền , trong trường hợp khẩn cấp , dữ liệu có thể được phục hồi với các tiện ích có sẳn , bất kể có hay không Amanda vẫn được cài đặt.
 5. Amanda là rất an toàn. Mã hóa trên máy khách, đảm bảo an ninh dữ liệu trong quá cảnh và mã hóa trên máy chủ sao lưu , đảm bảo an toàn dữ liệu ở phần còn lại, ví dụ: trên một băng hoặc trên một đám mây. Amanda hỗ trợ lên đến khóa 4096 -bit với mật mã hóa khóa công khai cũng như 256 – bit AES.Các dự án mã nguồn mở Amanda có một cộng đồng lớn và sản xuất mà tăng trưởng từng ngày.

Bài viết này adminvietnam.org sẽ cho bạn thấy làm thế nào cài đặt hệ thống amanda backup:

 1. Cài đặt và cấu hình các máy chủ sao lưu Amanda.
 2. Chuẩn bị ba khách hàng khác nhau để sao lưu.
 3. Thiết lập các thông số sao lưu.
 4. Kiểm tra cấu hình.
 5. Xác nhận sao lưu.

Sơ đồ mô hình mạng như sau

1

server.adminvietnam.org, IP address 192.168.11.132
centos.adminvietnam.org, IP address 192.168.11.128
client, IP address 192.168.11.134

Tất cả các máy tắt firewall

service iptables stop

Chúng ta add các máy vào file /etc/hosts bằng lệnh  như hình hoặc có thể dung DNS để phân giải tên các client trong hệ thống

# Vi /etc/hosts

1

 1. Cài đặt và cấu hình Amanda Backup Server
# wget  http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
#wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# rpm   -Uvh  remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
# rpm –ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
# wget http://www.zmanda.com/downloads/community/Amanda/3.3.0/Redhat_Enterprise_6.0/amanda-backup_server-3.3.0-1.rhel6.x86_64.rpm
# yum --nogpgcheck install  amanda-backup_server-3.3.0-1.rhel6.x86_64.rpm

Tiếp theo các bạn tạo nơi lưu trữ file backup

 # mkdir /mnt/ok
 # chown amandabackup:disk /mnt/ok
 #chmod –R 750 /mnt/ok

Sửa file  /etc/amanda/amanda-client.conf  để cấu hình nơi sẽ lưu trữ các dữ liệu backup

# Vi /etc/Amanda/Amanda-client.conf

1

Đổi password Amanda

# passwd amandabackup

Cấu hình file config amandabackup bằng lệnh

# su - amandabackup
# amserverconfig DailySet1 --template harddisk --tapedev /mnt/ok/ --mailto root@localhost --dumpcycle 1week  --runspercycle 5 --tapecycle 12 --runtapes  1

Với cấu hình này, Amanda sẽ làm một bản sao lưu đầy đủ mỗi 1 tuần, và một sao lưu gia tăng mỗi ngày trong tuần. Việc sao lưu sẽ được lưu trữ và luân chuyển trên 12 băng ảo

2. Cài đặt và cấu hình Amanda Backup Client

Phiên bản Centos Client:
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# rpm -Uvh  remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
# rpm –ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
# wget http://www.zmanda.com/downloads/community/Amanda/3.3.0/Redhat_Enterprise_6.0/amanda-backup_client-3.3.0-1.rhel6.x86_64.rpm
# rpm  -ihv    amanda-backup_client-3.3.0-1.rhel6.x86_64.rpm

Đặt password cho user  amandabackup

# passwd  amandabackup

Sửa file  /etc/amanda/amanda-client.conf  để cấu hình cho nó biết nơi lưu trữ các dữ liệu backup và restore khi nó kết nối với server.

# vi /etc/amanda/amanda-client.conf

1

Phiên bản Ubuntu 11.04 Desktop 32bit:

# wget http://www.zmanda.com/downloads/community/Amanda/3.3.0/Ubuntu-11.04/amanda-backup-client_3.3.0-1Ubuntu1104_i386.deb
# apt-get  install l  ibcurl3
# dpkg --install amanda-backup-client_3.3.0-1Ubuntu1104_i386.deb
# passwd amandabackup
# vi /etc/amanda/amanda-client.conf

1

Phiên bản Amanda Client trên Windows:

Tải Amanda Client cho windows
32bit 
http://cdn.zmanda.com/downloads/community/Amanda/3.3.0/Windows/ZWC-Community-3.3-32bit.zip

64bit
http://cdn.zmanda.com/downloads/community/Amanda/3.3.0/Windows/ZWC-Community-3.3-64bit.zip

Ấn next tới phần này chúng ta đánh IP máy Amanda server là xong

1

3. Thêm các máy Client vào Amanda Server

Thêm máy centos client:

# su – amandabackup
# amaddclient  --config DailySet1  --client centos.adminvietnam.org --diskdev /data --dumptype comp-user-tar 

“/data” ở đây là thư mục bạn cần backup
“centos.adminvietnam.org” ở đây là tên máy centos client

-Thêm máy ubuntu Client vào

# amaddclient  --config DailySet1  --client ubuntu --diskdev /dulieu --dumptype comp-user-tar

“/dulieu” ở đây là thư mục bạn cần backup
“ubuntu” ở đây là tên máy ubuntu client

-Thêm máy Windows vào :

 – Trước khi add máy window vào thì phải add các dòng sau vào file  /etc/amanda/template.d/dumptypes đề Amanda server có thể backup cho máy windows (ZWC) .

# vi /etc/amanda/template.d/dumptypes
[…]
define dumptype zwc-normal {
    global
    auth "bsdtcp"
    program "DUMP"
 }
 
 define dumptype zwc-compress {
    global
    auth "bsdtcp"
    maxdumps 1
    compress client fast
    program "DUMP"
 }
[…]
 • Các dòng trên giúp Amanda Server nén file khi backup và định nghĩa sử dụng kiểu chứng thực bsdtcp (Zmanda Windows Clien chỉ hỗ trợ kiểu chứng thực bsdtcp)
# amaddclient --config DailySet1 --client client   --diskdev C:/dulieu --dumptype zwc-compress

“C:/dulieu” ở đây là thư mục bạn cần backup

“client” ở đây là tên máy window XP
-Nếu có xuật hiện lỗi như hình dưới thì cứ bỏ qua , ko cần quan tâm vì windows ko chạy service Xinetd …

Xác nhận cấu hình của bạn

# amcheck -c DailySet1

1

Tiến hành backup

# amdump DailySet1

Khi chay xong nó ko có thông báo gì hết mà nó sẽ gởi 1 email báo cáo các thông tin
tổng hợp cho root, nội dung mail như hình sau:

2

4. Phục hồi dữ liệu

Phiên bản Centos Client

# amrecover DailySet1

1

Phiên bản Windows

Trên Amanda server, dưới quyền user root tạo 1 thư mục tạm nào đó nơi bạn muốn recovery data cho window ,sau đó chép file nén này qua máy window và xả nén bằng winrar ….

# mkdir /mnt/temp
# cd /mnt/temp
# chown –R amandabackup:disk  /mnt/temp
# su amandabackup

Để biết chi tiết các thông tin đã backup của các máy client và các ngày giờ đã backup trên server Chạy lệnh sau trên server

# amadmin  DailySet1 find

1

# amfetchdump  DailySet1  client "C:/dulieu" 20150817224719

“20150817224719” là thời gian backup
“client” là tên máy windown xp
“C:/dulieu” thư mục backup
1

Sau đó chúng ta vào thư mục đã tạo /mnt/temp copy file nén qua windowns rồi giải nén
hoặc chúng ta có thể kết hợp với dịch vụ samba để truyền tải dữ liệu nhanh chóng.

Nguyễn Hoàng Anh – AdminVietnam.org