Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách thức xây dựng một Child Domain trên Windows Server 2016. Trong một kịch bản công ty đang hoạt động trên hệ thống miền với root domain là adminvietnam.org, công ty phát triển thêm mảng đào tạo và quyết định triển khai một domain con có tên là learning.adminvietnam.org.

Chúng ta chuẩn bị máy cho kịch bản này gồm:

STTTên máyMiềnThông số
1K16-SRV01adminvietnam.org192.168.100.100/24
2K16-SRV02learning.adminvietnam.org192.168.100.200/24

Trước tiên, ta xây dựng máy K16-SRV01 làm máy Domain Controller quản lý root domain là adminvietnam.org. (Tham khảo Triển khai Primary Domain Controller trên Windows Server 2016).

Đăng nhập máy K16-SRV02 bằng tài khoản Local Administrator.

Trong công cụ Server Manager, tiến hành cài đặt Role AD DS. Tiếp theo ta chọn Promote this server to a domain controller để tiến hành nâng cấp máy K16-SRV02 thành máy quản lý miền child domain.

Trong hộp thoại Deployment Configuration, chọn Select để xác thực việc nâng cấp bằng tài khoản Administrator trên miền adminvietnam.org

Chọn miền root của forest là adminvietnam.org, chọn OK.

Chọn mục Add a new domain to an existing forest, trong mục New domain name ta khai báo tên miền con là learning.

Trong hộp thoại Domain Controller Options, nhập mật khẩu để khôi phục CSDL AD khi có sự cố.

Chọn Next để tiếp tục.

Chọn Next để tiếp tục.

Chọn Next để tiếp tục.

Chọn Next để tiếp tục.

Chọn Install để tiến hành nâng cấp.

Quá trình nâng cấp thành công, chọn Close để đóng hộp thoại và khởi động lại hệ thống.

Đăng nhập bằng tài khoản Administrator trên miền learning.adminvietnam.org trên máy DC K16-SRV02.

Kiểm tra thông tin của máy Domain Controller K16-SRV02 quản lý miền con learning.adminvietnam.org

Đăng nhập lên máy Domain Controller K16-SRV01 quản lý miền cha (root domain) adminvietnam.org. Vào công cụ Active Directory Domains and Trusts, ta thấy hiển thị thông tin của miền con là learning.adminvietnam.org

Bigguy

Theo Adminvietnam.org

Categorized in: